Obchodní podmínky


Obchodní podmínky pro poskytování služby Mailocator vydané na základě § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Podmínky“)

Obchodní společnost Netinvent Studio, s.r.o., se sídlem Hradec Králové - Věkoše, Piletická 486, PSČ 50341, IČO: 288 15 203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové, sp. zn.: C 28902 (dále jen „Poskytovatel“), je poskytovatelem služby Mailocator, spočívající v zajištění software a dalších nástrojů pro přímý marketing, jehož prostřednictvím mohou fyzické či právnické osoby (dále jen „Uživatelé” či “Uživatel“) vytvářet internetová pop-up okna na míru a pomocí nich oslovovat své stávající i potenciální zákazníky (dále jen „Zákazníci“) a vyhodnocovat úspěšnost těchto oslovení (dále jen „Služba Mailocator“). Poskytovatel též na základě individuálních objednávek Uživatele schválených Poskytovatelem poskytuje Služby konzultační podpory (dále jen “Služba konzultační podpory” a společně Služba Mailocator a Služba konzultační podpory jen “Služby”). Služby jsou podrobně popsány ve Specifikaci.

Registrace Uživatele a uzavření Smlouvy

1. Podmínkou pro zahájení poskytování Služeb Uživateli je uzavření Smlouvy a vyjádření souhlasu Uživatele s těmito Podmínkami, a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě při registraci.

2. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena podpisem Smlouvy oběma smluvními stranami, a to k okamžiku podpisu Smlouvy druhou ze smluvních stran. V případě uzavření Smlouvy v elektronické podobě je Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel při registraci elektronicky podepíše Smlouvu.

3. Při uzavření Smlouvy si Uživatel zvolí své uživatelské jméno a heslo pro využívání Služeb. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. Podmínky poskytování Služby Mailocator

1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby obsah sdělení poskytovaným prostřednictvím Služby Mailocator Zákazníkům (“Sdělení”) nebyl v rozporu s platnými právními předpisy (zejména s předpisy o regulaci reklamy a předpisy na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu, spotřebitele, společenských menšin, osobních údajů a práva na soukromí) (i) České republiky, (ii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Uživatel a/nebo (iii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Zákazník nebo s dobrými mravy (tzv. „boni mores“) v uvedených státech.

2. Použije-li Uživatel ve Sdělení obrázky, text či jiné prvky, na kterých váznou práva třetích osob, zejména autorská, průmyslová a osobnostní práva, je Uživatel povinen v případech, kde to ukládá platný právní předpis (i) České republiky, (ii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Uživatel a/nebo (iii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Zákazník, obstarat si nejpozději ke dni zahájení rozesílání Sdělení Zákazníkům na vlastní náklady a v souladu se zákonem stanovenými podmínkami příslušný souhlas oprávněných osob (např. autorů děl, majitelů ochranných známek, vydavatelství a jiných oprávněných osob). Na žádost Poskytovatele je Uživatel povinen takový souhlas předložit Poskytovateli k nahlédnutí.

4. Poruší-li Uživatel svoji povinnost či pravidla podle tohoto článku Podmínek, nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Uživatel je dále v takovém případě povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.

5. Zjistí-li Poskytovatel, že Sdělení či jejich obsah je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto článku, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) tyto Sdělení odstranit, (ii) tento obsah ze Sdělení odstranit nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Mailocator Uživateli.

6. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy mu nevzniklo jakékoli jiné právo k softwaru používanému Poskytovatelem při provozování Služby Mailocator (dále jen „Software“) kromě práva na používání Softwaru pro svou potřebu v souvislosti s řádným využíváním Služby Mailocator, po dobu trvání Smlouvy a pro účel, pro který byla Služba vytvořena. Uživatel se zavazuje, že Software nezpřístupní žádným způsobem třetím osobám a nebude provádět reverse engineering Softwaru ani se o to pokoušet.